Kurz je zaměřen na seznámení studentů se základními postupy optimalizace. Důraz je kladen na úlohy lineárního programování, včetně celočíselného a vybrané metody pro řešení nelineárních úloh. Nedílnou součástí kurzu je i praktické řešení úloh na cvičeních pomocí vhodného software.

Kurz je zaměřen na aplikační vrstvu modelu TCP/IP a jí odpovídajícím vrstvám referenčního modelu ISO/OSI. Student se v rámci přednášky seznámí s nejčastěji využívanými protokoly a službami na síti Internet. V rámci praktických seminářů bude student konfigurovat jednotlivé služby a sledovat počítačovou komunikaci, ve které bude detekovat a analyzovat jednotlivé protokoly a jejich pakety. 

Kurz je zaměřen na vizuální programování v moderních desktopových prostředích. V souladu se zaměřením moderních operačních systémů je důraz kladen na interaktivní graficky orientované aplikace a na návrh grafických uživatelských rozhraní. Student je prostřednictvím tohoto kurzu seznámen s filozofií událostmi řízeného programování a získá základní stupeň znalostí programátora v dominantní počítačové platformě.

Kurs přináší základní teoretické a především praktické informace související s paralelním programováním. Východiskem je popis paralelních systémů a principů paralelního programování. Hlavní důraz je kladen na těsně vázané systémy se symetrickým multiprocesingem využívající vlákna (OpenMPI a Parallel-LINQ), stručně jsou však představeny i systémy asymetrické (GPGPU) a masivně paralelní systémy. Na seminářích jsou presentovány paralelní řešení elementárních matematicky orientovaných algoritmů či běžných aplikačních operací.

Předmět mapuje vývoj standardů managementu projektů, zejména přehledu znalostních standardů PMBOK a PRINCE2. Důraz je kladen na pojmy a zásady, principy i techniky používané v jednotlivých fázích projektu včetně orientace ve strategických i síťových metodách používaných v jednotlivých fázích projektu. Cílem předmětu je také objasnit vývoj, vztahy a pohledy na jednotlivé firemní informační systémy, demonstrovat používané metody, principy a nástroje.

Kurs je zaměřený na získání základních znalostí z oblasti kryptologie, a to včetně základů klasické kryptologie. Zvláštní pozornost je pak věnována vybraným (v současnosti často používaným) symetrickým a asymetrickým kryptografickým algoritmům a hašovacím funkcím. Jednotlivé metody kryptografie jsou doplněny principy kryptoanalytických útoků. 

Kurz je zaměřen na představení poznatků nezbytných k základnímu i komplexnějšímu vyhodnocení dat, a to jak z oborů přírodovědných jako je fyzika, či biologie, tak oborů společenskovědných jako ekonomie a sociologie. Důraz je kladen i na získání schopnosti prezentovat data prostřednictvím vhodných vizualizačních prostředků. Nedílnou součástí kurzu je i praktická aplikace teoretických poznatků na dostupných datech s využitím vhodných softwarových prostředků (typicky R, Matlab, Excel). 


Kurs je zaměřen na základní principy a prostředky funkcionálního programování. Základem je detailní popis jazyka Scheme a základní přehled jazyka Haskell (jako zástupce moderních funkcionálních jazyků). Hlavním cílem však je však praktická znalost funkcionálních programovacích technik (rekurze, funkcionály, uzávěry, lenivé vyhodnocování) a jejich využití v současných objektově orientovaných jazycích (jako je C# nebo Python), které jsou sice primárně imperativní, ale podporují i mnohé funkcionální konstrukce (a vývoj vede k jejich dalšímu rozšiřování).