Kurs je zaměřený na získání přehledu o základních abstraktních datových strukturách (pole, fronta, zásobník, spojový seznam, index, hash table, speciální vyhledávací stromové struktury). Současně s tím jsou studenti seznámeni s vybranými algoritmy nad těmito strukturami. Pozornost je věnována nejen formálnímu popisu struktur a algoritmů, ale i praktické implementaci. 

Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými a početními základy lineární algebry. Hlavními body osnovy jsou soustavy lineárních rovnic, matice, determinanty, vektorové prostory a prostory se skalárním součinem, (speciálně geometrické vektorové prostory a jejich využití v základech analytické geometrie) a lineární zobrazení. V rámci uvedených témat jsou zaváděny i pojmy důležité pro aplikovatelnost lineární algebry v jiných oblastech vědy, např. v geometrii, v informatice a fyzice.

Cílem kurzu je seznámení studentů se strukturou a prostředky moderních operačních systémů (OS) se zaměřením na OS typu Unix/Linux. Kurz je zaměřen na použití systémových shellů, psaní vlastních skriptů, konfiguraci a administraci systému.

Kurs bezprostředně navazující na kurs Programování I a rozvíjí kompetence studentů ve směru praktického objektově orientovaného programování. Jádrem kursu je objektový polymorfismus zajišťovaný mechanismem sdílených rozhraní (interface) a objektové dědičnosti. Kurs je zaměřen především na praktické využití polymorfismu při vytváření komplexnějších aplikací, především v rámci nejdůležitějších návrhových vzorů.
V souvislosti s řešením praktických problémů se studenti seznámí i s výběrem tříd standardní knihovny (GUI, WWW klienty, regulární výrazy, XML) resp. knihovnami třetích stran (syntaktické analyzátory, numerické výpočty apod.).

Pojem grafu

Souvislost grafů

Eulerovské grafy

Vzdálenost a metrika v grafu 

Stromy 

Barevnost a kreslení grafů 

Toky v sítích 


Kurz bezprostředně navazuje na kurz Úvod do matematiky a jeho cílem se seznámit posluchače s některými metodami řešení lineárních diferenciálních rovnic prvního a druhého řádu a základy diferenciálního počtu funkcí více proměnných.