Kurs je zaměřen na získání základních teoretických vědomostí v oblasti návrhu databázových systémů se zaměřením na relační systémy. Při návrhu modelů relačních databází jsou kombinovány tři způsoby pohledu na data: konceptuální modelování (založené na ER modelu), databázové modelování (založené na relačním modelu dat s využitím normálních forem) a objektově-relační modelování (využívající objektového přístupu). 

Kurz uvádí do problematiky dependability informačních systémů. V rámci kurzu budou podrobně vysvětleny otázky samokontroly a samodiagnostiky počítačových systémů. Kurz bude zaměřen zejména na spolehlivost a odolnost proti závadám informačních systémů.
Student se během výuky seznámí s používání programových balíků určených zejména pro matematické výpočty a modelování. V rámci semináře jsou řešeny základní úlohy z algebry a analýzy. Výuka je doplněna o typové úlohy z numerické matematiky. V rámci semestrálních prací budou pomocí matematického modelování řešeny komplexnější problémy.
Základní kurs numerické matematiky pro informatiky.
Kurz je zaměřen na odborný jazyk a procvičování obtížných gramatických jevů. Cílem je dosažení dobrého porozumění a plynulého projevu v situacích běžných pro studenty a odborné pracovníky a získání dobré orientace v běžném odborném textu. Dále se prohlubují znalosti gramatiky. Velký důraz je kladen na samostatnou přípravu.
Cílem přednášek je poskytnout studentům přehled o principech, které ovlivňují především podnikatelské prostředí, fungování a vztahy právnických a fyzických osob. Způsob výstavby společnosti, její ekonomické fungování s důrazem na základní principy účetnictví, výkaznictví a důležitých indexů tvořící základ fungování současných informačních systémů.Cílem seminářů je objasnění základních stavebních prvků podniku, jeho financování, řízení, získávání informací o jeho okolí. Součástí semináře je i úvod do problematiky standardizace v oblasti informatiky.
Základní kurz logických obvodů je zaměřen na pochopení základních vztahů logických systémů a na aplikaci diskrétní matematiky. Student se v rámci kurzu seznámí s návrhem jak kombinačních, tak sekvenčních logických obvodů. Sekvenční obvody budou navrhovány jak pomocí asynchronních, tak pomocí synchronních metod. Studenti dále získají základní poznatky z teorie konečných automatů a jejich aplikace v oblasti sekvenčních sítí.