Tento kurz přímo navazuje na kurz Lineární algebra a geometrie II a využívá pojmů kurzů Základy matematiky a Lineární algebra a geometrie I
Základním cílem kurzu je podat ucelený pohled na problematiku zobrazení v afinních a euklidovských prostorech bodů. Dále bude provedena klasifikace afinních, podobných a shodných zobrazení v prostorech dimense 1 až 3. 
Kurz dále poskytuje velmi stručný úvod do základů deskriptivní geometrie, kruhových transformací, axiomatiky a do projektivního rozšíření afinního prostoru. 

E-learningová podpora kurzu Repetitorium matematiky, který je zaměřen na některé partie středoškolské matematiky, především úpravy výrazů, řešení rovnic a nerovnic a vyšetřování průběhu elementárních funkcí.

Studijní opora pro výukupředmětů Fyzika II a Kmity a vlny. Optika v prezenční i kombinované formě studia.

Kurz bezprostředně navazuje na kurz Úvod do matematiky a jeho cílem se seznámit posluchače s některými metodami řešení lineárních diferenciálních rovnic prvního a druhého řádu a základy diferenciálního počtu funkcí více proměnných.

E-learningová podpora kurzu Lineární algebra a geometrie.

E-learningová podpora kurzů Didaktiky matematiky pro prezenční i kombinované studium. 

Kurz doplňuje klasickou výuku kurzů Didaktika matematiky: V tomto e-kurzu se postupně seznámíte s několika řešitelskými strategiemi. A to jednak prostřednictvím studijního materiálu, který obsahuje mimo jiné návodná řešení úloh s využitím dané strategie. A dále prostřednictvím vlastního řešení či komentování řešení úloh, která vytvořili vaši kolegové.